Algemene voorwaarden ProFundum Academy

Aanmelding:

Aanmelding voor deelname aan een cursus geschiedt via het inschrijfformulier.

De inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Maximaal tien dagen na ontvangst van de inschrijving stuurt ProFundum Academy de cursist via e-mail bevestiging van voorlopige deelname aan de cursus.
Mocht een cursus vol zijn dan wordt u in overleg op de wachtlijst geplaatst.

Indien er een cursusplek vrijkomt, doordat een cursist die definitief is aangemeld voor een cursus zich afmeldt, worden deelnemers op de wachtlijst benaderd op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.

Uiterlijk vijf weken voor aanvang van de cursus ontvangt u schriftelijke informatie en de definitieve bevestiging van deelname.
Bij onvoldoende deelnemers wordt u uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd over de afgelasting van de cursus.

Betalingsverplichting:

De cursuskosten dient u, uiterlijk twee weken na ontvangst van de bevestiging van het bericht van voorlopige deelname, over te maken op rekeningnummer NL46SNSB0922010811 ter attentie van het ProFundum Instituut B.V. inzake educatie onder vermelding van naam en factuurnummer.

Wanneer de cursuskosten niet op tijd betaald worden behoudt ProFundum Academy zich het recht voor de cursusplaats toe te wijzen aan deelnemers op de wachtlijst.
De verplichting tot betaling van de cursus blijft, zonder officiële afmelding, bestaan!

Afmelding door cursist:

Bij afmelding voor een cursus behoort de deelnemer zich schriftelijk (via mail of brief) af te melden.
Bij afmelding maximaal vier weken voor aanvang van de cursus zal 50 % van de cursuskosten aan u worden gerestitueerd binnen twee weken.
Bij afmelding maximaal twee weken voor aanvang van de cursus zal niets van de cursuskosten worden gerestitueerd.

Annulering van een cursus door ProFundum Academy:

In het geval een cursus door ProFundum Academy wordt geannuleerd ontvangen de cursisten die de cursuskosten al hebben betaald het geld binnen een tijdsbestek van twee weken terug.
Indien tijdens een cursus cursusdagen worden geannuleerd biedt ProFundum Academy binnen een jaar een vervolgcursus aan of de cursuskosten worden naar rato van aantal gemiste dagdelen terugbetaald.

Vrijstellingen:

Wij geven geen vrijstellingen.

Puntenregistratie:

De registratie die aangeboden wordt aan accreditatie organisaties wordt uitsluitend doorgezonden bij 100% aanwezigheid.
Indien een aanvullende opdracht moet worden gedaan alvorens de punten worden bijgeschreven staat dit duidelijk vermeld bij de cursus.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid:

Cursisten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade die zij veroorzaken.
Schadeloosstellingen door het ProFundum Instituut B.V. aan cursisten zonder duidelijk aantoonbare nalatigheid is uitgesloten.

Klachtenregeling:

ProFundum Academy verzorgt jaarlijks een aantal cursussen en heeft daarin veel ervaring opgebouwd.
Zij streeft ernaar dat cursussen naar tevredenheid van de cursisten worden georganiseerd.
Toch  kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure.

U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan Profundum Academy kenbaar maken.

Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met;

mw. dr. M.C.Ph. Slieker-ten Hove (marijkeslieker@profunduminstituut.nl) met in de e-mail vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij waarbij het oordeel bindend is voor beide partijen.
Als bindend adviseur zal optreden

Mw. Mr. G.E. Doelman, advocaat,
kantoorhoudende aan;

De Wederik 8
3355 SK Papendrecht
T: 078 7370107
M: 0657 992419
E: doelman@doelmanadvocatuur.nl